Bloemen bezorgen Friesland

Overzicht van plaatsen in de Friesland waar wij bezorgen.

In het noorden van Nederland ligt de veelzijdige provincie Friesland, waar wij met plezier bloemen bezorgen. Van de historische stad Leeuwarden tot de schilderachtige dorpjes langs de Friese meren, onze lokale bloemisten in Friesland zorgen voor schitterende bloemenarrangementen.

Of je nu iemand wilt verrassen in Drachten, Heerenveen, Sneek, of een andere plaats in Friesland, wij staan voor je klaar om een glimlach op het gezicht van de ontvanger te toveren.

Kaart van Friesland met het netwerk van bloemisten

Aalsum

Abbega

Achlum

Akkrum

Akmarijp

Alde-Leie

Aldeboarn

Aldtsjerk

Allingawier

Anjum

Appelscha

Arum

Augsbuurt

Augustinusga

Baaiduinen

Baaium

Baard

Bakhuizen

Bakkeveen

Balk

Ballum

Bantega

Bears

Beetsterzwaag

Berltsum

Bitgum

Bitgummole

Blauwhuis

Blesdijke

Blessum

Blije

Boazum

Boelenslaan

Boer

Boijl

Boksum

Bolsward

Bontebok

Boornbergum

Boornzwaag

Bornwird

Brantgum

Breezanddijk

Britsum

Britswert

Broek

Broeksterwald

Buitenpost

Burdaard

Buren

Burgum

Burgwerd

Burum

Cornwerd

Damwald

De-Blesse

De-Falom

De-Hoeve

De-Knipe

De-Tike

De-Veenhoop

De-Westereen

De-Wilgen

Dearsum

Dedgum

Deinum

Delfstrahuizen

Dijken

Dokkum

Dongjum

Doniaga

Donkerbroek

Drachten

Drachten-Azeven

Drachtstercompagnie

Driezum

Drogeham

Dronryp

Eagum

Earnewald

Easterein

Easterlittens

Eastermar

Easterwierrum

Echten

Echtenerbrug

Ee

Eesterga

Elahuizen

Elsloo

Engwierum

Exmorra

Feanwalden

Feinsum

Ferwert

Ferwoude

Firdgum

Fochteloo

Follega

Folsgare

Formerum

Foudgum

Franeker

Friens

Frieschepalen

Gaast

Gaastmeer

Garyp

Gauw

Gerkesklooster

Gersloot

Ginnum

Goenga

Goengahuizen

Goingarijp

Gorredijk

Goutum

Greonterp

Grou

Gytsjerk

Hallum

Hantum

Hantumeruitburen

Hantumhuizen

Harich

Harkema

Harlingen

Hartwerd

Haskerdijken

Haskerhorne

Haule

Haulerwijk

Hee

Heeg

Heerenveen

Hegebeintum

Hemelum

Hempens

Hemrik

Herbaijum

Hiaure

Hichtum

Hidaard

Hieslum

Hijum

Hilaard

Hindeloopen

Hinnaard

Hitzum

Hollum

Holwerd

Hommerts

Hoorn

Hoornsterzwaag

Houtigehage

Huns

Hurdegaryp

Idaerd

Idsegahuizum

Idskenhuizen

Idzega

Iens

IJlst

Indijk

Ingelum

It-Heidenskip

Itens

Jannum

Jellum

Jelsum

Jirnsum

Jislum

Jistrum

Jonkerslan

Jorwert

Joure

Jouswier

Jubbega

Jutrijp

Kaard

Katlijk

Kimswerd

Kinnum

Klooster-Lidlum

Koarnjum

Kolderwolde

Kollum

Kollumerpomp

Kollumerzwaag

Kootstertille

Kornwerderzand

Kortehemmen

Koudum

Koufurderrige

Kûbaard

Landerum

Langedijke

Langelille

Langezwaag

Langweer

Leeuwarden

Legemeer

Lekkum

Lemmer

Leons

Lichtaard

Lies

Lioessens

Lippenhuizen

Loenga

Lollum

Longerhouw

Luinjeberd

Luxwoude

Lytsewierrum

Makkinga

Makkum

Mantgum

Marrum

Marsum

Menaam

Metslawier

Midlum

Midsland

Miedum

Mildam

Minnertsga

Mirns

Moddergat

Molkwerum

Morra

Mûnein

Munnekeburen

Munnekezijl

Nes

Niawier

Nieuwebrug

Nieuwehorne

Nieuweschoot

Nij-Altoenae

Nij-Beets

Nijeberkoop

Nijega

Nijehaske

Nijeholtpade

Nijeholtwolde

Nijelamer

Nijemirdum

Nijetrijne

Nijhuizum

Nijland

Noardburgum

Noordwolde

Oentsjerk

Offingawier

Oldeberkoop

Oldeholtpade

Oldeholtwolde

Oldelamer

Oldeouwer

Oldetrijne

Olterterp

Oosterbierum

Oosterend

Oosternijkerk

Oosterstreek

Oosterwolde

Oosterzee

Oosthem

Oostrum

Opeinde

Oppenhuizen

Oranjewoud

Oudebildtzijl

Oudega

Oudehaske

Oudehorne

Oudemirdum

Oudeschoot

Oudwoude

Ouwster-Nijega

Ouwsterhaule

Paesens

Parrega

Peins

Peperga

Piaam

Pietersbierum

Pingjum

Poppenwier

Raard

Raerd

Ravenswoud

Readtsjerk

Reahûs

Reduzum

Reitsum

Ried

Rien

Rijs

Rinsumageast

Rohel

Rotstergaast

Rotsterhaule

Rottevalle

Rottum

Ruigahuizen

Ryptsjerk

Sandfirden

Schalsum

Scharnegoutum

Scharsterbrug

Scherpenzeel

Schettens

Schiermonnikoog

Schraard

Sexbierum

Sibrandabuorren

Sibrandahûs

Siegerswoude

Sint-Nicolaasga

Sintjohannesga

Skingen

Slappeterp

Slijkenburg

Sloten

Smalle-Ee

Smallebrugge

Snakkerburen

Sneek

Snikzwaag

Sondel

Sonnega

Spanga

Spannum

St.-Annaparochie

St.-Jacobiparochie

Stavoren

Steggerda

Stiens

Striep

Stroobos

Sumar

Surhuisterveen

Surhuizum

Suwald

Swichum

Teerns

Ter-Idzard

Terband

Terherne

Terkaple

Ternaard

Teroele

Tersoal

Terwispel

Tijnje

Tirns

Tjalhuizum

Tjalleberd

Tjerkgaast

Tjerkwerd

Triemen

Twijzel

Twijzelerheide

Tytsjerk

Tzum

Tzummarum

Uitwellingerga

Ureterp

Veenklooster

Vegelinsoord

Vinkega

Vlieland

Vrouwenparochie

Waaksens

Waaxens

Walterswald

Wanswert

Warfstermolen

Warns

Warstiens

Warten

Waskemeer

Weidum

Wergea

West-Terschelling

Westergeest

Westhem

Westhoek

Wetsens

Wier

Wierum

Wijckel

Wijnaldum

Wijnjewoude

Winsum

Wirdum

Witmarsum

Wiuwert

Wjelsryp

Wolsum

Wolvega

Wommels

Wons

Workum

Woudsend

Wyns

Wytgaard

Ypecolsga

Ysbrechtum

Zandhuizen

Zurich

Zwagerbosch

Zweins