Leveringsvoorwaarden en definities

 

LEVERING - EN BETALINGSVOORWAARDEN.

gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Arnhem onder nummer 09064491 

Artikel 1

DEFINITIE In deze Voorwaarden wordt onder bloemist verstaan, Flowers.nl /  A&A Artistics BV 

Artikel 2

TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door de bloemist aan of aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen vaneen exemplaar van de VBW-Voorwaarden, door een verwijzing naar de Voorwaarden op brief- en factuur papier, door het verwijzen naar de Voorwaarden op offerte, prijscourant of orderbevestiging.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.

3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Voorwaarden, geacht deze Voorwaarden aan te vullen.

Artikel 3

AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

1. Alle door of namens de bloemist mondeling of in prijscouranten,website, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, telexberichten en telegrammen gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen, specificaties en afmetingen zijn onder voorbehoud zijn van typefouten.

2. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de bloemist voor hem bindend.

3. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor de bloemist tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door de bloemist in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4

OVERMACHT

1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de bloemist dit de koper zo snel mogelijk per telefax/telex/telegram of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

2. De bloemist kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.

3. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.

4. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden:

a. te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven;

b. belemmerende maatregelen van overheidswege;

c. geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat.

d. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.

e. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluitingen in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

Artikel 5

 LEVERING

1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van de bloemist, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de bloemist en zo de bloemist niet zelf vervoert, de vervoerder.

2. Tenzij voor zover hierover tussen de bloemist en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. De bloemist zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan de bloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.

3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.

4. Overeengekomen leveringstijden zullen door de bloemist zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt de bloemist met aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.

5. De bloemist behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld.

Artikel 6

VERPAKKING

De bloemist heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage in rekening te brengen.

Artikel 7

BETALING

1. Verkoop geschiedt tegen contante betaling, creditcard, pinpas, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.

2. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de bloemist het recht de wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan de bloemist verder toekomende rechten.

3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden ten kantore van de bloemist of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening.

4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten, zowel buiten rechterlijk als de gerechtelijke kosten, die de bloemist in verband met inning van zijn vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 50,=, alles exclusief omzetbelasting.

5. Aan personen, in dienst van de bloemist, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 8

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de bloemist totdat deze volledig zijn betaald.

2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft de bloemist het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakking- en andere duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.

Artikel 9

KLACHTEN

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.

2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail/telefax/telex/telegram of telefoon aan de bloemist te worden gemeld.

3. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.

4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 10

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen bloemist en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is het gebied waarin de bloemist is gevestigd.

3. In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen bloemist en koper in binnen- of buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitrage-commissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

Artikel 11

SLOTBEPALING

1. In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.